Andreaspenning voor invloedrijke jongerenwerker Ahmet Balci

Op donderdag 9 juli 2020, ontving Ahmet Balci, teamleider jongerenwerk Amsterdam Zuid de Andreaspenning van stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel en dagelijks bestuurslid Zuid Flora Breemer. Hij ontving de onderscheiding vanwege zijn langdurige en effectieve inzet voor Amsterdamse jongeren. Onderdeel van de onderscheiding is een door de burgemeester Femke Halsema ondertekende oorkonde.

Ahmet Balci is al jaren werkzaam op diverse scholen, als hij in juni 1991 als vrijwilliger begint bij de stichting Combiwel Buurtwerk. Al snel viel zijn grote betrokkenheid bij jongeren met problemen op, en zijn oog voor de achterliggende problematiek en de sociale omgeving van de jongeren. Daarom werd Ahmet al snel ingelijfd als professioneel jongerenwerker in Zuid. Een van zijn grootste successen was de aanpak van de jeugdoverlast in de Diamantbuurt.

Hij werkte mee aan een onderzoeksproject over de pedagogische, didactische en culturele aspecten van het begeleiden van allochtone jongeren in het speciaal onderwijs. Zijn inleiding werd gebruikt op een landelijk onderwijscongres. Ahmet heeft zijn werk voor jongeren met veel bevlogenheid uitgevoerd. Hij stond altijd klaar voor (kwetsbare) jongeren, bewoners en professionals in ‘zijn’ Diamantbuurt, ook buiten werktijd. In 2000 werd hij teamleider voor het jongerenwerk in stadsdeel zuid. Onderaan dit bericht staat een kort overzicht van zijn carrière in het jongerenwerk.

Na bijna dertig jaar jongerenwerk ging Ahmet Balci afgelopen maart met pensioen.

Andreaspenning
De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.

Foto onder: Ahmet Balci (2e rij, 2e van rechts) en zijn team

AHMET BALCI

Op 15 juni 1991 schreef Ahmet Balci in zijn sollicitatiebrief onder andere het volgende: “Gezien de grote hulpvraag en mijn persoonlijke belangstelling voor allochtone jongeren, wil ik me inzetten als hulpverlener en begeleider van deze jongeren.” Inmiddels zijn we bijna 29 jaar verder en dient zich voor Ahmet Balci de pensioengerechtigde leeftijd aan. Eind maart zal hij dan ook zijn betekenisvolle werk voor het preventief jongerenwerk in Amsterdam afronden. In de 29 jaar dat hij zich heeft ingezet voor het jeugd- en jongerenwerk heeft zijn visie veel waardering en navolging gekregen en is deze visie een begrip in Amsterdam en in andere steden.

Zijn leven lang zette Ahmet Balci zich in voor jongeren. Hij werkte in 1987 al twee jaar mee aan een onderzoeksproject over de pedagogische, didactische en culturele aspecten die komen kijken bij het begeleiden van allochtone jongeren in het speciaal onderwijs. Een onderzoek dat na publicatie zorgde voor een meer succesvolle aanpak voor de sociaal-emotionele gedragsbeïnvloeding van deze jongeren. Dit door oog te hebben voor de specifieke kanten van de cultuurgebonden opvoeding.

In 1987 ging hij werken op een speciale school voor jongeren met sociale, culturele en leerachterstanden. Het betrof hier een experimentele aanpak met als doel deze jongeren toch een toekomstperspectief te bieden door ze met speciale trajecten in te laten stromen in het beroepsonderwijs. De experimentele aanpak had de steun van het ministerie van Onderwijs en Wetenschap, dat ook de opdrachtgever was voor deze vernieuwende aanpak.

In 1989 werd zijn inleiding op een landelijk onderwijscongres door het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum gepubliceerd. De titel van de inleiding was ‘Allochtone Jongeren in het Beroepsonderwijs’ en van de publicatie ‘Allochtone Deskundigen over Onderwijs’. In de daaropvolgende jaren werkte Ahmet op verschillende scholen en volgde hij een aantal opleidingen. Alles in het teken van de maatschappelijke verbintenis met de jongeren die een steuntje in de rug verdienen.

In 1991 trad Ahmet in dienst bij Combiwel als projectmedewerker jongeren. In zijn werk viel hij op als zeer betrokken bij de doelgroep en als iemand die niet alleen oog heeft voor het gedrag van jongeren, maar ook voor de achterliggende problematiek. Al snel volgden daaruit methodische voorstellen om de sociale omgeving van jongeren te betrekken in een aanpak om deze een beter toekomstperspectief te kunnen geven. Mede vanwege deze visie werd Ahmet in het jaar 2000 gevraagd om leidinggevende voor het jongerenwerk te worden. Een functie die hij met verschillende benamingen en met uiteenlopende geografische gebieden tot op de dag van vandaag heeft vervuld.

Een van de grote successen van zijn inzet was de aanpak van de problemen met de jeugdoverlast in de Diamantwijk. Vanuit onder andere de buurtlocatie De Edelsteen aan het Smaragdplein ontwikkelde hij met zijn team een integrale aanpak. Een aanpak die uiteindelijk de nodige rust bracht in de wijk en die de betrokken jongeren weer op het pad met een beter toekomstperspectief leidde.